نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

تبریک به شهیدان

تبریک به شهیدان

خوشا به حال مجاهدان راه خدا و کشتگان راه اطاعت او.
شهادت کرامت است

شهادت کرامت است

حدیث روز/شهادت کرامت است