نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«مطالعه جنبه های روانشناختی سازگاری پس از ضایعه نخاعی»

«مطالعه جنبه های روانشناختی سازگاری پس از ضایعه نخاعی»

«مطالعه جنبه های روانشناختی سازگاری پس از ضایعه نخاعی» عنوان پایان نامه ای است که توسط «امراله ابراهیمی» نوشته شده است.
«بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تفریح درمانی بر سطح بیماران جانباز»

«بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تفریح درمانی بر سطح بیماران جانباز»

«بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تفریح درمانی بر سطح بیماران جانباز» عنوان پایان نامه ای است که توسط «علی اکبر پاکزاد» انجام شده است.
«بررسی میزان جامعه پذیری سیاسی فرزندان شاهد دبیرستانی»

«بررسی میزان جامعه پذیری سیاسی فرزندان شاهد دبیرستانی»

«بررسی میزان جامعه پذیری سیاسی فرزندان شاهد دبیرستانی شهرستان کرج» عنوان پایان نامه ای است که توسط «فریبا نظری پورکیایی» انجام شده است.
بررسی رابطه فقدان پدر (شهادت) با میزان اضطراب دختران

بررسی رابطه فقدان پدر (شهادت) با میزان اضطراب دختران

«بررسی رابطه فقدان پدر (شهادت) با میزان اضطراب دختران شاهد استان قم» عنوان پایان نامه ای است که توسط «سیده کبری موسوی» انجام شده است.
بررسی نظام ارزش های اجتماعی جانبازان تهران بزرگ

بررسی نظام ارزش های اجتماعی جانبازان تهران بزرگ

«بررسی نظام ارزش های اجتماعی جانبازان تهران بزرگ» عنوان پایان نامه ای است که توسط «محمدحسین رضائی اردستانی» انجام شده است.